Angels Initiative

Angels Initiative je jedinstven projekat koga je pokrenuo Beringer u partnerstvu sa Evropskom organizacijom za mo啪dani udar (ESO) i Evropskom alijansom za mo啪dani udar (SAFE). Projekat se sprovodi u 12 zemalja i nagradjen je EFPIA nagradom.

20. i 21.03.2019. godine na拧u ustanovu su posetili predstavnici Angels Initiative i uvrstili u svoj projekat. Angels Initiative su ozna膷ili na拧u ustanovu kao jedinstvenu i vrlo podobnu za 膷lanicu njihove asocijacije iz Srbije.

Poseta je usledila nakon 拧to je dr Valentina Mileusni膰 poha膽ala kurs 鈥濼rain the Trainer鈥 u Visbadenu u decembru 2018. godine.

Angels Initiative ima za cilj da pru啪i vi拧e podr拧ke, vi拧e ideja, vi拧e detalja i na kraju bolje rezultate. Svi koji su pristupili Angles Initiative imaju isti cilj, 啪elju da se pacijentima pru啪i druga 拧ansa za 啪ivot nakon Mo啪danog udara. Oni podr啪avaju ovaj cilj i bore za isti.

Tokom radionice u na拧oj Bolnici predstavljen je klini膷ki scenario zasnovan na stvarnim pro拧lim slu膷ajevima i iskustvima drugih bolnica sa analizom kroz kriti膷ki osvrt moderatora, Jan van der Merwe. Radionici su prisustvovale pored na拧ih lekara i medicinskih sestara i kolege iz Hitne pomo膰i.聽 Predstavili smo simulaciju na licu mesta, u Specijalnoj bolnici 鈥濻veti Sava鈥 u Beogradu, Srbija.

Kao 拧to funkcioni拧e kompletan simulacioni centar, ova simulacija je po膷ela dodeljivanjem uloga: pacijent, lekari (neurolog i internista), medicinske sestre i ekipa Hitne pomo膰i (glumili su zaposleni na拧e ustanove). Zadatak聽 je bio da se tretira pacijent kao kandidat za primenu tromboliti膷ke terapije ili/i trombektomiju 聽拧to je mogu膰e bli啪e stvarnoj 啪ivotnoj situaciji.聽Kada je simulacija zavr拧ena, cela grupa se ponovo okupila za grupnu diskusiju sa moderatorom da bi se istakle prednosti i slabosti tima koji je izvodio聽 simulaciju. Na osnovu povratnih informacija u膷esnika, izgleda da 膰e simulacione plenarne sednice postati stalna karakteristika na拧ih radionica u budu膰nosti. Ova radionica nam je聽 omogu膰ila da shvatimo gde gubimo vreme, da snimimo najrelevantnije vremenske intervale u kojima se odvija zbrinjavanje pacijenta, da snimimo podatke na jedan od dva razli膷ita na膷ina i izvedemo konstruktivne zaklju膷ke.

Poseta Angles Initiative je omogu膰ila da stru膷ni tim osna啪i svoje stru膷ne potencijale kao i to da se visok ni vo profesionalnosti prika啪e ostalim zemljama u Evropi.

Predstavnik Angels Initiative je iznena膽en stru膷no拧膰u i kadrom koji je mlad, a posti啪e veoma dobre rezultate.

Zatvoreno za komentare.