Informacije o pacijentima

Poštujući principe zaštite prava pacijenata, informacije o pacijentima se daju od strane ordinirajućeg lekara LIČNO članovima najbliže porodice ili zakonskim starateljima, i to radnim danima u vreme posete.