Sala za kateterizaciju (angio-sala)

Marta 2011. godine je pońćela sa radom nova sala za kateterizaciju u bolnici ‚ÄěSveti Sava‚Äú, najsavremenija i jedna od najbolje opremljenih u regionu. Ovim dogańĎajem, krunisani su napori direktora, lekara i zdravstvenog osoblja ove ustanove da omoguńáe svojim pacijentima najmoderniji dijagnostińćki i terapijski pristup kada su cerebrovaskularne bolesti u pitanju.

Na ovaj nańćin omoguńáene su procedure savremene, minimalno invazivne dijagnostike i terapije razlińćitih vaskularnih oboljenja mozga. Neke od njih, koja se sada rutinski rade su:

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† digitalna suptrakciona angiografija

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† embolizacija aneurizmi spiralama sa ili bez plasiranja stenta

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ķmbolizacija aneurizmi balonom ili stentom (double technique)

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ķmbolizacija arteriovenskih malformacija

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ķmbolizacija karotido-kavernozne fistule

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ķndovaskularni tretman stenoza intrakranijalnih krvnih sudova

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Ķndovaskularni tretman stenoze karotidnih arterija i stenoze potkljuńćne arterije.

Primenom nove metode pacijenti se znatno brŇĺe oporavljaju. Pacijente upoznajemo sa novom metodom i dajemo im moguńánost izbora izmeńĎu nje i konvencionalne.

Svi kandidati za endovaskularnu proceduru moraju prońái Konzilijum za endovaskularne procedure naŇ°e ustanove. Konzilijumi se odrŇĺavaju ponedeljkom i sredom.

U planu je rutinsko sprovońĎenje endovaskularnog tretmana akutnog ishemijskog moŇĺdanog udara kao i drugih neuroradioloŇ°kih endovaskularnih procedura.

Intervencije sprovodi Dr sci med Slobodan ńÜulafińá, interventni neuroradiolog.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona:

+381 11 66 42 831

+381 11 66 41 585

+381 11 20 66 819