Magnetna rezonanca – MR

Za ovaj pregled služi moderan aparat General Electric SIGNA HDXT, jačine magnetnog polja od 1,5 T. Njime se mogu vršiti pregledi celog tela magnetnom rezonancom. Omogućava sliku visoke rezolucije u sve tri ravni direkno, sa debljinom sloja od nekoliko milimetara. Prosečan pregled traje 20 minuta. Poseduje moćne alate za obradu i prikaz slike i pruža savršenu vizuelizaciju snimljenih organa.

Pregledi koji se obavljaju na ovom aparatu su isključivo MR pregledi u neurologiji:

– standardni MR pregled glave,

– MR pregled krvnih sudova vrata i glave,

– specijalni MR pregledi: pontocerebelarni ugao, selarna regija, paranazalne šupljine, orbite i vrat

– MR pregledi različitih delova kičmenog stuba

Pored standardnih, primenjujemo i napredne tehnike pregleda u dijagnostici različitih neuroloških oboljenja: MR difuziju, MR perfuziju, MR spektroskopiju, difuzioni tenzor imidžing, pregled po protokolu za epilepsije.

Mesečni broj pregleda na aparatu za magnetnu rezonancu je više od 500, od čega je oko 1/3 hospitalizovanih, a oko 2/3 ambulantnih pacijenata.

U najvećem procentu su u pitanju standardni i specijalni pregledi glave – oko 80%, dok su pregledi kičmenog stuba zastupljeni u oko 20% slučajeva. Svaki treći pregled se obavlja korišćenjem neke od naprednih tehnika MR.

Pregledaju se :

  • hospitalizovani i
  • ambulantni pacijenti koji su prethodno obavezno pregledani kod lekara specijaliste neurologije

Pregledi tela na magnetnoj rezonanci se ne obavljaju u našoj ustanovi.

Telefon šaltera za dobijanje informacija u službi radiologije je +381 20 66 890; +381 11 20 66 800 lok.690