Kompjuterizovana tomografija – CT

Prvi skener koji je instaliran u Bolnici „Sveti Sava“ je aksijalni japanski Shimadzu skener stare generacije koji je počeo sa radom 1995 godine i još uvek je u funkciji.

Novo moderno doba radiološke službe naše bolnice počinje instaliranjem 16-to slajsnog General Electric skenera u decembru 2006. godine. Ovo je moderan CT aparat, iz GE Brightspeed Series, koristi se za pregled celog tela.

Ovaj multislajsni aparat daje precizne prikaze mekih tkiva, krnih sudova i kostiju,visoke rezolucije,sa debljinom preseka od 0.6mm.

Pregledi su brzi i jednostavni, samo snimanje traje dvadesetak sekundi, a za prikaz krvnih sudova (CT angiografija) je potrebno ispod 10 sekundi.

Poseduje 3D vizuelizaciju, kao i protokol za CT perfuziju.

Ovim programom za perfuziju mozga može se u kratkom roku odrediti koji je deo mozga ostao bez dotoka krvi u toku moždanog udara.

CT dijagnostika je dostupna 24h svakog dana.

Pregledi koje se obavljaju su:

– standardni CT pregled glave

– CT angiografija – pregled krvnih sudova vrata i glave

– CT procena perfuzije kod hiperakutnog infarkta mozga u prvih 3-6 sati od početka simptoma

– CT pregled različitih delova kičmenog stuba

– Specijalni pregledi: pontocerebelarnih uglova, temporalnih kostiju, orbita, paranazalnih šupljina, selarne regije kao i CT pregled vrata

– CT pregled grudnog koša i abdomena

Pošto smo specijalizovana bolnica za cerebrovaskularne bolesti najveći broj pregleda su standarni pregledi glave (oko 90-95%). Pregledi CT tela se ne obavljaju u našoj ustanovi za ambulantne pacijente.

Kod svakog hospitalizovanog pacijenta se načini CT pregled glave kao i kod ambulantnih pacijenata koji su pregledani kao hitni iz prijemne ambulante, zatim pacijentima iz dispanzera i kod pacijenata sa liste čekanja kojima je CT pregled glave indikovan od strane  specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova koje nemaju CT dijagnostiku. U popodnevnim časovima od ponedeljka do petka se svakodnevno obavi po pet pregleda pacijenata sa liste čekanja.

Na mesečnom nivou ukupan broj svih CT pregleda je oko 1300 što je prema podacima ovlašćenog servisa za GE skenere 3-4 puta veći broj pregleda u odnosu na skenere istog proizvođača koje poseduju druge zdravstvene ustanove u Srbiji.

Prva smo i još uvek jedina ustanova u Srbiji koja kao standardnu proceduru primenjuje CT perfuziju u dijagnostici hiperakutnog infarkta mozga.

Svi stalno zaposleni specijalisti radiologije i redgen tehničari su edukovani i samostalno obavljaju CT dijagnostiku u neuroradiologiji.

Telefon šaltera za dobijanje informacija u službi radiologije je +381 11 20 66 890; +381 11 20 66 800 lok. 690